Trà đen Phúc Long
Baking mat lưới
Men bánh mì SAF 500g
Khuôn xôi tròn