Giấy lót màu - dk 2cm

Giấy lót màu - dk 2cm

2.000 đ
Đường kính đáy 2cm
Giấy rất mỏng
Xấp khoảng 20 tờ
Màu tùy ý
= 2.000

Bình luận